ponad 30

lat na szlaku

Dla Ciebie

Kochamy wycieczki i biwakowanie

Dzielimy się z Tobą naszym doświadczeniem turystycznym. Opisujemy miejsca, które odwiedziliśmy i recenzujemy sprzęt, którego używamy.

 • Najciekawsze miejsca do zwiedzenia
 • Propozycje wycieczek
 • Recenzje sprzętu turystycznego
 • Praktyczne porady

NOWOŚCI

Miejsca warte uwagi

NOWOŚCI

Recenzje sprzętu turystycznego

NOWOŚCI

Miejsca warte uwagi

Nowości

Nowe teksty na portalu

 • Krzyż pokut­ny w Jodłowicach

  Stary krzyż pokutny w lesie koło Jodłowic, czy zwykły krzyż przydrożny? Leśny zabytek wzbudza kontrowersje.

 • Cer­kiew Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go w Jarosławiu

  Budo­wę gre­ko­ka­to­lic­kiej cer­kwi w Jaro­sła­wiu roz­po­czę­to w 1717 roku na fun­da­men­tach zruj­no­wa­ne­go już wte­dy zam­ku Kost­ków i Ostrog­skich. […]

 • Jaro­sław

  Od wie­lu lat wybie­ra­łem się do Jaro­sła­wia i żału­ję, że uda­ło się dopie­ro teraz. Jest to […]

 • Arbo­re­tum Leśne im. pro­fe­so­ra Ste­fa­na Bia­ło­bo­ka w Stra­do­mii koło Sycowa

  Godzi­nę dro­gi od Wro­cła­wia, na pół­noc­ny wschód od mia­sta znaj­du­je się cudow­ne miej­sce na spa­cer i kon­tem­plo­wa­nie […]

 • Buty podej­ścio­we La Spor­ti­va TX4 GTX

  Kupu­jąc buty na waka­cyj­ne wędrów­ki po juraj­skich ska­łach zale­ża­ło mi na dwóch rze­czach: mem­bra­nie oraz […]

 • Sta­wy Przemkowskie

  Szu­ka­jąc inspi­ra­cji do jed­no­dnio­wej wyciecz­ki na week­end w oko­li­cach Wro­cła­wia zanu­rzy­łam się w wysłu­żo­nym Pas­ca­lo­wym „Dol­nym Ślą­sku na […]

 • Co spa­ko­wać do ple­ca­ka na wyciecz­kę w góry?

  Spra­wa wyda­je się pro­sta, jed­nak pod­czas każ­dej wypra­wy napo­ty­ka­my się na ludzi kom­plet­nie nie­przy­go­to­wa­nych. Dla­te­go […]

 • Pusty­nia Błędowska

  Tej atrak­cji tury­stycz­nej nie trze­ba niko­mu przed­sta­wiać, chy­ba każ­dy z nas uczył się o Pusty­ni Błę­dow­skiej na […]

 • Lasy Obor­nic­kie – część zachodnia

  Obor­ni­ki Ślą­skie to miej­sco­wość poło­żo­na nie­da­le­ko Wro­cła­wia (oko­ło pół godzi­ny samo­cho­dem). Moż­na tem rów­nież wygod­nie […]

 • Las Rędziń­ski

  Las ten poło­żo­ny jest w bez­po­śred­niej bli­sko­ści pół­noc­nej czę­ści Wro­cła­wia. Jak sama nazwa wska­zu­je — Most […]

 • Buty mini­ma­li­stycz­ne Bru­beck Bare­fo­ot Merino

  Potrze­bo­wa­łem let­nie­go obu­wia do spa­ce­rów po łatwym tere­nie, cho­dze­nia po polu namio­to­wym oraz do pro­wa­dze­nia […]

najlepszy zespół

Twórcy portalu

Redaktor działu „Sprzęt”

Redaktor działu „Miejsca”

Koty bojowe Redakcji