Dla rekla­mo­daw­ców

Por­tal jest obec­nie w fazie roz­ru­chu. Poni­żej poda­ne kwo­ty są cena­mi pro­mo­cyj­ny­mi, któ­re będą obo­wią­zy­wać do momen­tu osią­gnię­cia ruchu na pozio­mie 5000 uni­kal­nych użyt­kow­ni­ków mie­sięcz­nie. Po prze­kro­cze­niu tego ruchu poda­ny zosta­nie nowy cen­nik dosto­so­wa­ny do bie­żą­ce­go zain­te­re­so­wa­nia portalem.

Por­tal ma cha­rak­ter infor­ma­cyj­ny, dla­te­go nie będzie­my publi­ko­wać bane­rów, popu­pów, polter­ge­istów, ani innych agre­syw­nych for­ma­tów rekla­mo­wych. Moż­li­we jest opu­bli­ko­wa­nie tema­tycz­nych arty­ku­łów spon­so­ro­wa­nych oraz przy­go­to­wa­nie testów sprzę­tu turystycznego.

Arty­ku­ły sponsorowane

Może­my umie­ścić na por­ta­lu arty­ku­ły spon­so­ro­wa­ne dosto­so­wa­ne tema­ty­ką do tek­stu, to jest doty­czą­ce god­nych uwa­gi atrak­cji tury­stycz­nych, miejsc noc­le­go­wych, sprzę­tu tury­stycz­ne­go, prze­wod­ni­ków czy apli­ka­cji uła­twia­ją­cych zwie­dza­nie bądź wędrów­kę. Cena obej­mu­je umiesz­cze­nie gale­rii do sze­ściu zdjęć oraz jed­ne­go lin­ku typu no-fol­low. Arty­kuł zosta­nie ozna­czo­ny tagiem „arty­kuł spon­so­ro­wa­ny“ oraz bok­sem infor­ma­cyj­nym o tre­ści „Arty­kuł spon­so­ro­wa­ny zamiesz­czo­ny odpłat­nie na zle­ce­nie fir­my NN“ pod treścią.

Cena pro­mo­cyj­na bez­ter­mi­no­we­go zamiesz­cze­nia arty­ku­łu spon­so­ro­wa­ne­go to obec­nie (przy ruchu do 5000 uni­kal­nych użyt­kow­ni­ków mie­sięcz­nie) to 500 zł net­to. Ist­nie­je moż­li­wość wyróż­nie­nia arty­ku­łu na stro­nie głów­nej por­ta­lu w cenie 50 zł brut­to / mie­siąc, zależ­nie od moż­li­wo­ści tech­nicz­nych i nie dłu­żej niż na 3 miesiące.

Recen­zje sprzętu

Chęt­nie doko­na­my recen­zji sprzę­tu wypo­ży­czo­ne­go nam do testów. Usłu­ga obej­mu­je prze­te­sto­wa­nie dostar­czo­nych przed­mio­tów w rze­czy­wi­stych warun­kach użyt­ko­wa­nia (polo­we lub biwa­ko­we) przez czas odpo­wied­ni do wyro­bie­nia sobie opi­nii o przed­mio­cie testów oraz oce­ny jego trwa­ło­ści i nie­za­wod­no­ści. W wyni­ku testów powsta­nie tekst o dłu­go­ści nie mniej­szej niż 400 słów oraz gale­ria z sze­ścio­ma zdję­cia­mi wyso­kiej jako­ści. W ramach usłu­gi recen­zja zosta­nie wyróż­nio­na na stro­nie głów­nej na okres jed­ne­go mie­sią­ca. Tekst będzie przy­go­to­wa­ny z zamia­rem zacho­wa­nia mak­sy­mal­nej obiek­tyw­no­ści i opi­sa­ne zosta­ną zarów­no zale­ty, jak i sła­be punk­ty testo­wa­ne­go przed­mio­tu. Recen­zja zosta­nie ozna­czo­na tagiem „odpłat­na współ­pra­ca“ oraz bok­sem infor­ma­cyj­nym o tre­ści „Arty­kuł powstał w ramach odpłat­nej współ­pra­cy z fir­mą NN“ pod treścią. 

Wysył­ka i odbiór testo­wa­ne­go sprzę­tu na koszt Zama­wia­ją­ce­go. Zwra­ca­ny przez nas sprzęt może nosić śla­dy nor­mal­ne­go zużycia.

Cena pro­mo­cyj­na prze­te­sto­wa­nia i zre­cen­zo­wa­nia sprzę­tu to obec­nie (przy ruchu do 5000 uni­kal­nych użyt­kow­ni­ków mie­sięcz­nie) mini­mal­nie 750 zł net­to, kon­kret­na wyce­na zale­żeć będzie od spe­cy­fi­ki przed­mio­tu i od pra­co­chłon­no­ści kon­kret­nych testów. Recen­zja zosta­nie prze­sła­na do zaak­cep­to­wa­nia przed publi­ka­cją, jed­nak w przy­pad­ku bra­ku akcep­ta­cji Zama­wia­ją­ce­go i bra­ku naszej zgo­dy na wpro­wa­dze­nie popra­wek do tek­stu, przy­słu­gi­wać nam będzie wyna­gro­dze­nie w wyso­ko­ści 50% uzgod­nio­nej kwo­ty. Ist­nie­je moż­li­wość wyróż­nie­nia arty­ku­łu na stro­nie głów­nej por­ta­lu w cenie 50 zł brut­to / mie­siąc na kolej­ne mak­sy­mal­nie dwa mie­sią­ce, zależ­nie od moż­li­wo­ści technicznych.