Licen­cjo­no­wa­nie zdjęć

Jeśli jesteś zain­te­re­so­wa­ny zaku­pem licen­cji na wyko­rzy­sta­nie naszych zdjęć do użyt­ku pry­wat­ne­go lub komer­cyj­ne­go, wypeł­nij pro­szę poniż­szy for­mu­larz. Posta­ra­my się odpi­sać w cią­gu dwóch dni roboczych.

Ceny bazo­we nie­wy­łącz­nych, bez­ter­mi­no­wych licen­cji do wyko­rzy­sta­nia jed­ne­go zdję­cia na jed­nej nazwa­nej stro­nie inter­ne­to­wej. Niniej­sze ceny nie są ofer­tą w świe­tle prze­pi­sów Kodek­su Cywil­ne­go, Licen­cjo­daw­ca zastrze­ga sobie pra­wo do nie udzie­le­nia licen­cji na wyko­rzy­sta­nie zdjęć bez poda­nia przyczyny.

Rodzaj wyko­rzy­sta­nia1–3 zdjęć4–10 zdjęć11 lub wię­cej zdjęć
Uży­tek pry­wat­ny (ceny brutto)100 zł90 zł80 zł
Stro­na komer­cyj­na (ceny netto)200 zł180 zł160 zł
Mate­ria­ły drukowanena zapy­ta­niena zapy­ta­niena zapy­ta­nie
Pozo­sta­łena zapy­ta­niena zapy­ta­niena zapy­ta­nie