Arbo­re­tum Leśne im. pro­fe­so­ra Ste­fa­na Bia­ło­bo­ka w Stra­do­mii koło Sycowa

Godzi­nę dro­gi od Wro­cła­wia, na pół­noc­ny wschód od mia­sta znaj­du­je się cudow­ne miej­sce na spa­cer i kon­tem­plo­wa­nie przy­ro­dy – Arbo­re­tum Leśne im. pro­fe­so­ra Ste­fa­na Bia­ło­bo­ki w Stra­do­mii. Miej­sce nie jest wciąż zbyt popu­lar­ne, ale ma to swo­je spo­re zale­ty. Jeśli wybie­ra­cie się z Wro­cła­wia do Arbo­re­tum w Woj­sła­wi­cach musi­cie przy­go­to­wać się na oblę­żo­ny przez samo­cho­dy par­king i kolej­ki w kasach. W Stra­do­mii tego nie doświadczycie. 

Arbo­re­tum zaj­mu­je powierzch­nię oko­ło 150 ha. Kupu­jąc bile­ty w kasie war­to zaopa­trzyć się w mapę tere­nu. Jeśli przy­je­cha­li­ście z dzieć­mi sku­ście się zamiast tego na wzię­cie udzia­łu w grze tere­no­wej. Rów­nież dosta­nie­cie wte­dy mapę, ale z zazna­czo­ny­mi na niej punk­ta­mi gdzie znaj­du­ją się roz­sia­ne po Arbo­re­tum pie­cząt­ki, wraz z miej­scem do ich zbie­ra­nia. Uwa­ga, jed­no miej­sce nie jest zazna­czo­ne, ale jeśli nie będzie­cie omi­jać nicze­go na tra­sie, bez pro­ble­mu je znaj­dzie­cie 🙂 Na tych, któ­rzy znaj­dą wszyst­kie pie­cząt­ki, cze­ka przy wyj­ściu niespodzianka 😉

Arbo­re­tum w Stra­do­mii to nie jest wymu­ska­ny park. To las, łąki, sta­wy, raba­ty z kwia­ta­mi czy skal­ni­ki. Grun­to­we, dobrze utrzy­ma­ne ścież­ki, pomo­sty, ławecz­ki, huś­taw­ki, a nawet kaplicz­ka. To nie jest trud­ny do przej­ścia teren. Rodzi­ny z dzieć­mi w wóz­kach nie będą tu mieć pro­ble­mów z prze­je­cha­niem. War­to sobie na oko­licz­ność wizy­ty w Arbo­re­tum przy­go­to­wać koszyk pik­ni­ko­wy, by raczyć się sma­ko­ły­ka­mi w pięk­nych oko­licz­no­ściach przy­ro­dy – miejsc ku temu prze­zna­czo­nych znaj­dzie­cie tu sporo.

Nasza wizy­ta w Stra­do­mii przy­pa­dła na począ­tek czerw­ca, dało to nam moż­li­wość wysłu­chać żabie­go kon­cer­tu na dwa skrze­ki i jeden rechot. Wędru­jąc leśny­mi ścież­ka­mi podzi­wia­li­śmy wybu­cha­ją­ce roz­kwi­tem rodo­den­dro­ny. Przy jed­nym ze sta­wów wypa­try­wa­li­śmy bobrów, jed­nak upał dnia nie skło­nił ich do poka­za­nia się nam. Za ro grą­że­le i nenu­fa­ry na sta­wie nie kry­ły przed nimi swej uro­dy. Było zie­lo­no i kwie­ci­ście, spo­koj­nie, siel­sko… po pro­stu dobrze 🙂 To był cudow­nie spę­dzo­ny czas i jeste­śmy zde­cy­do­wa­ni wró­cić tam znów. Arbo­re­tum jest dostęp­ne do zwie­dza­nia od począt­ku kwiet­nia do koń­ca paź­dzier­ni­ka, więc może jesienią? 😉

Arbo­re­tum Leśne w Stra­do­mii – naj­waż­niej­sze informacje:

  • Czyn­ne od 1 kwiet­nia do 31 paź­dzier­ni­ka w godzi­nach 9–17
  • Poza zwy­kły­mi bile­ta­mi, dostęp­ny też bilet oko­licz­no­ścio­wy na sesje fotograficzne
  • Licz­ne ławecz­ki, altan­ki i miej­sce ogni­sko­we (dostęp­ne po uzgod­nie­niu z pra­cow­ni­ka­mi Arboretum)
  • Na miej­scu punkt sprze­da­ży roślin
  • Nie­wiel­kie zaple­cze gastro­no­micz­ne i sanitarne 

Wszel­kie pra­wa do zdjęć i tek­stu zastrze­żo­ne. Jeśli chcesz nabyć licen­cję do wyko­rzy­sta­nia pry­wat­ne­go lub komer­cyj­ne­go foto­gra­fii — zapra­sza­my do kon­tak­tu.

Uwaga. Wszystkie materiały publikowane na tej stronie (poza oznaczonymi tekstami sponsorowanymi) odzwierciedlają prywatne, subiektywne opinie autorów. Nie gwarantujemy aktualności zamieszczanych informacji, zadowolenia z wycieczek ani przydatności opisywanego sprzętu w konkretnych zastosowaniach.

Napisz komentarz