Krzyż pokut­ny w Jodłowicach

Krzyż pokut­ny to rodzaj zabyt­ko­we­go krzy­ża, któ­ry był sta­wia­ny przez oso­by, któ­re popeł­ni­ły zabój­stwo i chcia­ły unik­nąć kary śmier­ci. Krzy­że te czę­sto rzeź­bio­no z kamie­nia. Sta­wia­no je w miej­scach publicz­nych, takich jak dro­gi, mosty czy skrzy­żo­wa­nia. Na krzy­żach pokut­nych zwy­kle umiesz­cza­no sym­bol narzę­dzia, któ­rym doko­na­no zbrod­ni, np. nóż, topór czy młot. Cza­sem tak­że doda­wa­no datę, imię zabój­cy lub ofia­ry, a nawet modli­twę lub proś­bę o przebaczenie.

Krzy­że pokut­ne są cen­ny­mi zabyt­ka­mi histo­rycz­ny­mi i kul­tu­ro­wy­mi, ponie­waż świad­czą o daw­nych oby­cza­jach praw­nych i reli­gij­nych. Ich pocho­dze­nie się­ga śre­dnio­wie­cza. Wte­dy to to Kościół kato­lic­ki wpro­wa­dził na tere­nach pol­skich zna­ną od sta­ro­żyt­no­ści insty­tu­cję poku­ty publicz­nej. Mia­ła ona na celu zadość­uczy­nie­nie za grze­chy i oczysz­cze­nie sumie­nia. Jeśli rodzi­na zabi­te­go wyba­czy­ła spraw­cy i nie żąda­ła jego gło­wy, poku­ta publicz­na mogła być jed­nym ze spo­so­bów unik­nię­cia kary śmier­ci, któ­ra była sto­so­wa­na w przy­pad­ku cięż­kich prze­stępstw, takich jak zabój­stwo. Poku­ta publicz­na pole­ga­ła na wyzna­niu winy przed spo­łecz­no­ścią i zadość­uczy­nie­niu rodzi­nie ofia­ry. Spraw­ca musiał rów­nież wyko­nać okre­ślo­ne zada­nie, któ­re mia­ło cha­rak­ter pokut­ny. Jed­nym z takich zadań było posta­wie­nie krzy­ża pokutnego.

Krzy­że pokut­ne są rzad­ko spo­ty­ka­ne w Pol­sce, ponie­waż więk­szość z nich zosta­ła znisz­czo­na lub zagu­bio­na w wyni­ku wojen, gra­bie­ży, prze­no­sze­nia lub zanie­dba­nia. Obec­nie zna­nych jest oko­ło 150 krzy­ży pokut­nych na tere­nie Pol­ski, z cze­go naj­wię­cej znaj­du­je się na Dol­nym Ślą­sku. Jed­nym z nich jest krzyż pokut­ny w lesie koło Jodło­wic, któ­ry odkry­li­śmy przy­pad­kiem pod­czas wyciecz­ki do lasu. Jest to pio­no­wy, dwu­me­tro­wy głaz, któ­ry z powo­du upły­wu cza­su led­wo przy­po­mi­na krzyż. Nie wia­do­mo, czy na nim coś było wyry­te, ani jaka jest jego dokład­na histo­ria. Nie­któ­rzy uwa­ża­ją, że jest to krzyż pokut­ny z XIV-XVI wie­ku, inni, że jest to zwy­kły kamien­ny krzyż. Nie­za­leż­nie od tego, jest to cie­ka­wy i tajem­ni­czy zaby­tek, któ­ry war­to zoba­czyć, tym bar­dziej, że lasy koło Jodło­wic są bar­dzo piękne.

Wszel­kie pra­wa do zdjęć i tek­stu zastrze­żo­ne. Jeśli chcesz nabyć licen­cję do wyko­rzy­sta­nia pry­wat­ne­go lub komer­cyj­ne­go foto­gra­fii — zapra­sza­my do kon­tak­tu.

Uwaga. Wszystkie materiały publikowane na tej stronie (poza oznaczonymi tekstami sponsorowanymi) odzwierciedlają prywatne, subiektywne opinie autorów. Nie gwarantujemy aktualności zamieszczanych informacji, zadowolenia z wycieczek ani przydatności opisywanego sprzętu w konkretnych zastosowaniach.

Napisz komentarz