Jaro­sław

Od wie­lu lat wybie­ra­łem się do Jaro­sła­wia i żału­ję, że uda­ło się dopie­ro teraz. Jest to bowiem zara­zem mia­sto pięk­ne, histo­rycz­ne jak i kli­ma­tycz­ne. Znaj­dą w nim coś dla sie­bie zarów­no zwo­len­ni­cy zwie­dza­nia zabyt­ków archi­tek­tu­ry, fani histo­rii oraz melomani.

Jaro­sław poło­żo­ny jest w woje­wódz­twie pod­kar­pac­kim na lewym tera­sie Sanu. Mia­sto loko­wa­no w 1375 roku, a w 1443 roku otrzy­mał pra­wo skła­du ozna­cza­ją­ce, że kup­cy mie­li obo­wią­zek się w nim zatrzy­my­wać i przez okre­ślo­ny czas sprze­da­wać swo­je towa­ry. A ponie­waż Jaro­sław leżał na skrzy­żo­wa­niu dwóch waż­nych szla­ków han­dlo­wych, miesz­kań­cy szyb­ko się boga­ci­li zarów­no na han­dlu, jak i wynaj­mo­wa­niu kup­com miejsc noc­le­go­wych oraz pod­ziem­nych, wie­lo­po­zio­mo­wych maga­zy­nów, któ­re stop­nio­wo powsta­wa­ły pod kamie­ni­ca­mi. Po dłu­go­let­niej odbu­do­wie zapa­da­ją­cych się pomiesz­czeń, udo­stęp­nio­no w nich do zwie­dza­nia pod­ziem­ną tra­sę turystyczną.

Spo­ry rynek peł­nił funk­cję han­dlo­wą, na je go środ­ku stoi neo­re­ne­san­so­wy ratusz oto­czo­ny kamie­ni­ca­mi, spo­śród któ­rych kil­ka jest „typu jaro­sław­skie­go“, posia­da­ją­ce­go atty­ki słu­żą­ce nie­gdyś wysta­wia­niu towa­rów. W ryn­ku jest rów­nież sie­dem­na­sto­wiecz­na stud­nia, odkry­ta przy­pad­kiem w latach 60-tych XX wie­ku pod­czas reno­wa­cji pod­zie­mi i odko­pa­na tyl­ko czę­ścio­wo (12 metrów z oko­ło trzydziestu). 

Opo­dal ryn­ku znaj­du­je się gre­ko­ka­to­lic­ka Cer­kiew Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go, wybu­do­wa­na w XVIII wie­ku na fun­da­men­tach zruj­no­wa­ne­go zam­ku Kost­ków i Ostrog­skich. Pier­wot­nie jed­no­na­wo­wa, nawy bocz­ne dobu­do­wa­no w latach 1907–1912. W Cer­kwi znaj­du­je się cudow­ny obraz Bogu­ro­dzi­cy „Bra­my Miłosierdzia“.

W prze­ciw­ną stro­nę od ryn­ku doj­dzie­my do Kole­gia­ty pw. Boże­go Cia­ła, czy­li daw­ne­go jezu­ic­kie­go kościo­ła pw. św. Jana. Rene­san­so­wy kościół zbu­do­wa­ny w XVI wie­ku na wzór rzym­skie­go kościo­ła Il Gesù. Budy­nek jed­no­na­wo­wy z tran­sep­tem, współ­cze­sne drzwi z brą­zu zdo­bio­ne są sce­na­mi z histo­rii Polski.

Będąc w Jaro­sła­wiu koniecz­ne nale­ży odwie­dzić rów­nież opac­two bene­dyk­ty­nek z kościo­łem śś. Miko­ła­ja i Sta­ni­sła­wa. Zespół klasz­tor­ny oto­czo­ny jest mura­mi z ośmio­ma zacho­wa­ny­mi do dziś basz­ta­mi oraz bramą.

Jaro­sław był nie­gdyś oto­czo­ny mura­mi obron­ny­mi i pro­wa­dzi­ły do nie­go trzy bra­my: lwow­ska, san­do­mier­ska i kra­kow­ska. Frag­ment tej ostat­niej został czę­ścio­wo odbu­do­wa­ny i udo­stęp­nio­ny do zwiedzania.

Jaro­sław to rów­nież mia­sto kul­tu­ry, w sierp­niu w ryn­ku odby­wa się corocz­ny jar­mark, w 2023 roku gościem spe­cjal­nym był węgier­ski zespół Sze­lin­dek. Rów­nież w sierp­niu odby­wa się festi­wal muzy­ki daw­nej Pieśń Naszych Korze­ni z codzien­ny­mi kon­cer­ta­mi w kościołach.

Wszel­kie pra­wa do zdjęć i tek­stu zastrze­żo­ne. Jeśli chcesz nabyć licen­cję do wyko­rzy­sta­nia pry­wat­ne­go lub komer­cyj­ne­go foto­gra­fii — zapra­sza­my do kon­tak­tu.

Uwaga. Wszystkie materiały publikowane na tej stronie (poza oznaczonymi tekstami sponsorowanymi) odzwierciedlają prywatne, subiektywne opinie autorów. Nie gwarantujemy aktualności zamieszczanych informacji, zadowolenia z wycieczek ani przydatności opisywanego sprzętu w konkretnych zastosowaniach.

Napisz komentarz