Buty mini­ma­li­stycz­ne Bru­beck Bare­fo­ot Merino

Potrze­bo­wa­łem let­nie­go obu­wia do spa­ce­rów po łatwym tere­nie, cho­dze­nia po polu namio­to­wym oraz do pro­wa­dze­nia samo­cho­du. Z powo­du pro­ble­mów z wra­sta­ją­cym paznok­ciem, któ­ry cza­sem dawał mi się we zna­ki nawet w uko­cha­nych mar­ten­sach, klu­czo­wa była dla mnie wygo­da i dużo miej­sca na pal­ce. Zachę­co­ny rekla­ma­mi kupi­łem nie­bie­skie buty mini­ma­li­stycz­ne Bru­beck z weł­ną z mery­no­sa i był to strzał w dziesiątkę.

Buty są rze­czy­wi­ście mini­ma­li­stycz­ne rów­nież pod wzglę­dem desi­gnu, nie ma w nich zbęd­nych ele­men­tów ani nie­po­trzeb­nych zdo­bień poza logo fir­my po bokach i na tyle pode­szwy. W odróż­nie­niu od więk­szo­ści innych butów typu bare­fo­ot wyglą­da­ją bar­dzo este­tycz­nie. Wybra­łem parę w kolo­rze nie­bie­skim i był to dobry wybór — nie widać za bar­dzo na nich kurzu, a w razie potrze­by moż­na wytrze­pać je z pia­sku i wyglą­da­ją na czyste.

Zamiast sznu­ro­wa­deł są gum­ki z pla­sti­ko­wym zaci­skiem, ale peł­nią funk­cję głów­nie deko­ra­cyj­ną, bo rów­nie dobrze moż­na ich nie zaci­skać, a buty nie spad­ną. Tak napraw­dę buty dzia­ła­ją jak ela­stycz­na skar­pet­ka z docze­pio­ną pode­szwą, więc bar­dzo łatwo się je wkła­da i nigdzie nie uci­ska­ją, tym bar­dziej, że z przo­du są wypro­fi­lo­wa­ne ana­to­micz­nie i mają dużo miej­sca na palce.

Pode­szwa jak to w bare­fo­otach cien­ka, pię­cio­mi­li­me­tro­wa z zero­wym dro­pem, czy­li ma tę samą gru­bość z przo­du i z tyłu. Dzię­ki temu bar­dzo zabaw­nie się w nich cho­dzi, wra­że­nia są rze­czy­wi­ście porów­ny­wal­ne z cho­dze­niem boso. Ma to swo­je zale­ty (to ponoć bar­dzo zdro­we dla stóp, któ­rych mię­śnie się dzię­ki temu wzmac­nia­ją) i wady (a raczej cechy tego typu obu­wia), czy­li czuć w nich każ­dy kamyk. Co praw­da pode­szwa jest solid­na i nie gro­zi zra­nie­nie pode­szwy po nadep­nię­ciu cze­goś, ale kom­fort jest taki sobie. Oczy­wi­ście zapo­mnij­my też o amor­ty­za­cji pode­szwy, ale zało­że­niem butów było imi­to­wa­nie cho­dze­nia boso, więc to rów­nież nie wada, tyl­ko cecha.

Buty uży­wa­łem pod­czas krót­kich (do 10 kilo­me­trów) tras zarów­no po mie­ście, w oko­licz­no­ściach przy­ro­dy (polne łąki i chasz­cze) oraz na łatwych tra­sach nie­utwar­dzo­nych na Jurze. Cho­dzi­łem w nich rów­nież po powro­cie z tras po polu namio­to­wym oraz do pro­wa­dze­nia auta. W każ­dych warun­kach spraw­dzi­ły się dobrze, zgod­nie ze spe­cy­fi­ką tego typu obu­wia. Nie było rów­nież pro­ble­mu z prze­grze­wa­niem się stóp, dzię­ki wyściół­ce z weł­ny mery­no­sa są prze­wiew­ne i da się w nich wytrzy­mać nawet w trzy­dzie­sto­stop­nio­wym upale.

Według pro­du­cen­ta weł­na mery­no­sa nie chło­nie zapa­chów. Za wcze­śnie na defi­ni­tyw­ne wnio­ski, ale po dwóch mie­sią­cach regu­lar­ne­go uży­wa­nia jesz­cze nie śmier­dzą. A gdy­by zaczę­ły, moż­na je prać w pral­ce na pro­gra­mie do weł­ny. Jesz­cze tego nie musia­łem robić, jak­by co w przy­szło­ści zak­tu­ali­zu­ję tę recenzję.

Waż­ną zale­tą jest też lek­kość obu­wia oraz małe roz­mia­ry. Buty Bru­beck moż­na dowol­nie ści­snąć lub zło­żyć na pół i wci­snąć do ple­ca­ka lub nawet do kie­sze­ni. Ide­al­nie spraw­dzą się jako buty zmien­ne na odpo­czy­nek po trasie. 

Pod­su­mo­wu­jąc: pole­cam, dobry zakup dla potrze­bu­ją­cych wygod­ne­go, lek­kie­go obu­wia na wio­snę i lato.

Plu­sy dodatnie

  • Wygod­ne, bez­sz­wo­we, nigdzie nie uciskają.
  • Nie prze­grze­wa­ją stopy.
  • Łatwe w zakładaniu.
  • Este­tycz­nie wyglądają.
  • Kon­ku­ren­cyj­na cena.
  • Zaj­mu­ją mało miejsca.

Plu­sy ujemne

  • Skrom­ny wybór kolorów.
  • Tyl­ko jeden model (wer­sja dam­ska i męska)

Zna­ki towa­ro­we wymie­nio­ne w tek­ście nale­żą do ich wła­ści­cie­li i uży­te zosta­ły w celu iden­ty­fi­ka­cji recen­zo­wa­nych pro­duk­tów. Recen­zo­wa­ne przed­mio­ty zosta­ły naby­te ze środ­ków wła­snych Redak­cji. Recen­zja zawie­ra subiek­tyw­ne opi­nie użyt­kow­ni­ków i nie jest gwa­ran­cją przy­dat­no­ści przed­mio­tów w indy­wi­du­al­nych zasto­so­wa­niach. Recen­zja poda­je stan wie­dzy na moment jej pisania.

Uwaga. Wszystkie materiały publikowane na tej stronie (poza oznaczonymi tekstami sponsorowanymi) odzwierciedlają prywatne, subiektywne opinie autorów. Nie gwarantujemy aktualności zamieszczanych informacji, zadowolenia z wycieczek ani przydatności opisywanego sprzętu w konkretnych zastosowaniach.

Napisz komentarz