Wyślij swój opis miejsca

Jeśli zwie­dzi­łeś cie­ka­we miej­sce i chcesz podzie­lić się z inny­mi jego opi­sem i zdję­cia­mi — zapra­sza­my do prze­sła­nia rela­cji. Cie­ka­we tek­sty chęt­nie opublikujemy.

  Dane kon­tak­to­we

  Zgo­dy for­mal­ne i licencje 

  Udzie­le­nie poniż­szych zgód jest dobro­wol­ne, jed­nak koniecz­ne do opu­bli­ko­wa­nia prze­sła­ne­go tek­stu. Jeśli nie wyra­żasz zgo­dy, wysła­nie tek­stu do publi­ka­cji nie będzie możliwe. 

  Zdję­cia

  Publi­ku­je­my wyłącz­nie arty­ku­ły zilu­stro­wa­ne co naj­mniej jed­nym zdję­ciem. Pro­si­my o załą­cze­nie 1–6 zdjęć o mini­mal­nej roz­dziel­czo­ści 1600×1200 px, przed­sta­wia­ją­cych opi­sy­wa­ne miej­sce, o dobrej jako­ści tech­nicz­nej. Mak­sy­mal­na wiel­kość zdję­cia 2MB, dopusz­czal­ne for­ma­ty: jpg, jpeg, png, heic, webp. 


  Arty­kuł z opi­sem miejsca 

  Pro­si­my o załą­cze­nie pli­ku z edy­to­wal­nym tek­stem, bez osa­dzo­nych zdjęć. Mak­sy­mal­na wiel­kość pli­ku 2MB. Dopusz­czal­ne for­ma­ty: doc, pages, txt, docx, rtf, odt. 

  Krót­ka wia­do­mość dla Redakcji 

  Pro­si­my o nie wkle­ja­nie tek­stu arty­ku­łu w pole „Two­ja wiadomość“. 

  For­mu­larz wyko­rzy­stu­je Aki­smet do reduk­cji spa­mu. Dowiedz się, jak prze­twa­rza­ne są two­je dane.